ثبت نام در کانن آکادمی - پارس الرمس
مرحله اول - تکمیل فرم درخواست
دقت کنید اطلاعات این بخش می باید با اطلاعات فاکتور خرید شما مطابقت داشته باشد
مرحله دوم - ورود اطلاعات دوربین
مرحله سوم - استعلام مجوز کارگاه

در این مرحله دو پاسخ برای کاربر بازگشت می شود :

در صورت صحت سریال : کابر گرامی ؛ شما اجازه ثبت نام و شرکت در کارگاههای آکادمی کانن را دارید . با تایید نهایی اطلاعات ثبت نام کنید.

در صورت عدم صحت : کاربر گرامی ؛ متاسفانه این سریال از خدمات پارس الرمس خریداری نشده است .

مرحله آخر - کنترل اطلاعات جهت تماس

اطلاعات اولیه

نام :{{firstName}}
نام خانوادگی :{{secondName}}
نشانی ایمیل :{{email}}
شماره همراه :{{mobile|not set}}

مشخصات دوربین

سریال دستگاه :{{state}}
مدل دستگاه :{{city}}
نشانی شما :{{address}}
نام نماینده :{{zip}}
Credit card