جهت اطمینان از صحت گارانتی کالا، ابتدا با انتخاب برند و درج شماره سریال دستگاه، وضعیت گارانتی را استعلام نمایید.

توجه : برای استعلام کولرهای گازی شارپ میبایست در قسمت شماره سریال، اول شماره سریال پنل داخلی دستگاه بعد یک خط فاصله و در نهایت مدل دستگاه با حروف بزرگ انگلیسی درج شود. در همه مراحل فوق فاصله ای بین کلمات و اعداد نباید باشد.
به عنوان مثال: