تعمیرات

مشتری گرامی

کلیه موارد مربوط به شرایط گارانتی دستگاه در دفترچه ضمانت نامه قید گردیده اند. خواهشمند است نسبت به مطالعه دقیق این شرایط اقدام فرمایید.

اولویت اصلی تیم خدمات در ارائه سرویس، تعمیرات و انجام خدمت مربوطه در محل مشتری می باشد. لیکن اگر انجام خدمت مورد نظر در محل مشتری امکان پذیر نباشد یا به زمان بیشتری جهت تست دستگاه نیاز باشد، ممکن است دستگاه به محل دفتر نمایندگی خدمات حمل گردد تا پس از رفع ایراد و انجام تستهای کامل، مجددا به محل مشتری برگردانیده و نصب شود.

  • ایاب و ذهاب تیم خدمات
  • سرویسهای دوره ای و سالیانه
  • قطعات مصرفی و غیر گارانتی که شرح کامل آنها در دفترچه ضمانت نامه قید گردیده است
  • مواردی که طبق قواین مندرج در دفترچه ضمانت نامه مشمول ابطال گارانتی گردیده اند
  • هزینه شارژ گاز کولرهایی که بیشتر از 6 ماه از زمان نصبشان گذشته است

 

توجه: شارژ گاز کولرهای گازی از زمان نصب به مدت 6 ماه شامل گارانتی می باشد

تذکر بسیار مهم: عدم استفاده از محافظ برق در نصب کولرهای گازی در مواردی از قبیل سوختن کمپرسور، ارائه خدمات گارانتی را با مشکل مواجه خواهد نمود

  • هزینه قطعات شامل گارانتی
  • دستمزد تعمیرات
  • هزینه حمل و نقل دستگاه به دفتر نمایندگی(در صورت نیاز)
  • هزینه باز و نصب مجدد دستگاه در صورت حمل به دفتر نمایندگی

Pin It on Pinterest