کارگاه عکاسی -دهم اسفند ماه

در دو جلسه 90 دقیقه ای، بر اساس مدل دوربینی که خریداری کرده اید، موارد بسیار مهمی برای شما بیان می شود. این موارد به جز موارد فنی و منوها و کار با دوربین؛ موارد هنری مانند کادر بندی را نیز به شما دوستان آموزش داده میشود.در ادامه لیستی از مهمترین عناوینی که بیان خواهد […]

کارگاه عکاسی -دهم بهمن ماه

در دو جلسه 90 دقیقه ای، بر اساس مدل دوربینی که خریداری کرده اید، موارد بسیار مهمی برای شما بیان می شود. این موارد به جز موارد فنی و منوها و کار با دوربین؛ موارد هنری مانند کادر بندی را نیز به شما دوستان آموزش داده میشود.در ادامه لیستی از مهمترین عناوینی که بیان خواهد […]

کارگاه عکاسی -ششم بهمن ماه

در دو جلسه 90 دقیقه ای، بر اساس مدل دوربینی که خریداری کرده اید، موارد بسیار مهمی برای شما بیان می شود. این موارد به جز موارد فنی و منوها و کار با دوربین؛ موارد هنری مانند کادر بندی را نیز به شما دوستان آموزش داده میشود.در ادامه لیستی از مهمترین عناوینی که بیان خواهد […]